Të mësuarit aktiv online: uebinar panel- diskutime


Uebinar me një ligjerues është formati më i zakonshëm uebinarik, për shkak të faktit se ky lloj i uebinarit  është më e lehtë për tu organizuar dhe për shkak se auditori është kryesisht i njohur me qasjen. Sidoqoftë, shumë uebinarë me një ligjerues tentojnë të përqendrohen më shumë në didaktimin e ligjeratës, kurse me pak përfshirjen e audiencës. Në këtë mënyrë, ka më shumë mënyra për të transformuar uebinarin në një përvojë më tërheqëse dhe aktive. Me pjesëmarrjen e ligjëruesve të ftuar dhe dizajnimin e një uebinari në formë të një panel diskutimi, auditori është në gjendje të dëgjojë perspektiva dhe ide të ndryshme për një temë të caktuar dhe të inkurajohet të marrë pjesë me pyetje dhe komente. Megjithatë, ekzistojnë parakushte të caktuara që mund të ndikojnë në suksesin e panel diskutimit tuaj. I pari lidhet me aftësitë dhe përvojën e nevojshme në komunikimin online. Përkatësisht, panelistët tuaj duhet të kenë zhvilluar aftësi për të përdorur teknologjitë uebinarike, në mënyrë që ata të mund të marrin pjesë efektive në sesionin e uebinarik pa e shqetësuar rrjedhën e tij me gabime dhe probleme teknike. Së dyti, moderatori i diskutimeve të panelit duhet të ketë përvojë në këtë lloj të komunikimit online, në mënyrë që ai të mund të menaxhojë në mënyrë efektive pjesëmarrjen e panelistëve dhe audiencës. Nëse kryhet si duhet, diskutimi i panelit të uebit lejon mbulimin më të mirë të temës së uebinarit duke paraqitur perspektiva dhe mendime të ndryshme, si dhe duke inkurajuar auditorin të ndajë pikëpamjet dhe mendimet e tyre rreth problemit.

Nëse dëshironi të mësoni më shumë rreth bërjes së uebfaqeve interaktive edukative, na vizitoni në Prowebsee Project.