Si të përdorim më së miri mjetin e Breakout Room për uebinarë edukativë


Dhomat e ndarjes përfaqësojnë një mjet jashtëzakonisht të dobishëm për organizimin e uebfaqeve interaktive me një numër të madh pjesëmarrësish. Shumë edukatorë refuzojnë të angazhohen në organizimin e udhëzimev uebinarike  përshkak të supozimit (të gabuar) që uebinaret me shumë pjesëmarrës nuk japin ndërveprimin cilësor dhe përfshirjen e pjesëmarrësve. Sidoqoftë, zhvillimi i teknologjive uebinarike ka prezantuar disa vegla uebinarike që lidhen posaçërisht me të mësuarit aktiv. Dhomat e ndarjes janë një mjet i tillë.

Cilat janë dhomat e ndarjes? Në thelb, dhomat e ndarjes përfaqësojnë një hapësirë ​​online të ngjashme me një seancë uebinarike ku puna në grup është e lejuar në mes të një numri të kufizuar pjesëmarrësish. Në këtë mënyrë, ligjëruesi mund të caktojë disa ushtrime / detyra dhe të ndajë një sesion të uebinarik në disa dhoma ku nxënësit do të punojnë së bashku, por do të mbeten të ndarë nga grupet e tjera. Ligjeruesi mund të vizitojë dhomat individuale dhe të mbikëqyrë punën e pjesëmarrësve ose të bashkohet me një dhomë të caktuar me kërkesë të nxënësve. Ushtrimet / detyrat e deleguara në grupe mund të jenë të ndryshme; ose mësuesi mund të kërkojë që një problem të zgjidhet dhe të inkurajojë konkurrencën midis grupeve përmes shpërblimeve të veçanta për grupin që së pari do të arrijë në zgjidhjen e duhur.

Rezultatet e punës në dhomat individuale mund të ndahen me pjesëmarrësit e tjerë në seancën uebinarike. Kështu, dhomat e ndarjes ofrojnë mundësi për përfshirje më kreative të pjesëmarrësve përmes bashkëveprimit me shokët e klasës dhe mundësinë e punës cilësore të grupit në një mjedis online.

Për më shumë informata mbi mësimin e bazuar në uebinaret, na vizitoni në Prowebsee Project .